Tịnh Xá Liên Hoa - Thiền Sư An Lạc Hạnh

Tịnh Xá Liên Hoa - Thiền Sư An Lạc Hạnh

  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TỊNH XÁ LIÊN HOA 

  đặt tên hình

   

   

  THIỀN SƯ AN LẠC HẠNH

   

  GIỚI THIỆU VỀ THIỀN SƯ AN LẠC HẠNH 

  TỊNH XÁ AN LAC